Tia .Mankey is Raven masterson Enough Said do your homework Tristina Millz say